logo   logo
כניסה למערכת
התכנית החברתית לתש"ע לשכבת ח' 

 

הנושא

 

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

ציוד נדרש

 

פירוט

אסיפת הורים

?

ביה"ס

יעוץ, ריכוז חברתי, מחנכים, מנהל חטיבה

 

 

הרצאה

בניית סוכה

21-25.9

ביה"ס

רכז חברתי מחנכים, מקקי"ם

 

 

בניית סוכה ע"י צוות מוביל מהשכבה

טקס ט"ו בשבט

28.1.10

ביה"ס

ריכוז חברתי

מחנכים/חניכים

 

 

בתוכנית השבוע ירוק

נושא שנתי: שח"ק ירוק

לאורך השנה

ביה"ס

רכז שח"ק מחנכים

רכז חברתי

 

 

פעילות בנושא אקולוגיה איכות ואיכות סביבה במסגרת תוכנית שח"ק

טיול שנתי

 

13-15.4.10

רמת הגולן

צפריר, מחנכים

 

 

 

 

תכנית כישורי חיים

 

כישורי למידה

ספטמבר אוקטובר

נובמבר

ביה"ס

מחנכים יעוץ

 

 

בשיעורי המחנך

חינוך מיני

וחברות

דצמבר

ינואר

פברואר

ביה"ס

מחנכים

יעוץ

 

 

סדנאות 1202 מוקד סיוע לנפגעות הטרד מינית

פעילות כיתתית

מניעת אלכוהול

מרץ אפריל

מאי

ביה"ס

מחנכים

יעוץ

 

 

סדנאות –

"יסודות"