logo   logo
כניסה למערכת

הכשרת מורים

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

הרצאה בימי הערכות

25.8.11

ביה"ס

ריכוז חברתי

יעוץ

 

הכשרת מחנכי י"א להנחיית סמינר שנתי

ספטמבר-נובמבר

ביה"ס

ריכוז חברתי, יעוץ

 

פורום מחנכים – שח"ק ירוק

במהלך השנה

ביה"ס

רכז חברתי, רכזת שח"ק ירוק

ע"ח שח"ק ירוק

פעילות גיבוש מורים

פסח

יוחלט בהמשך

 

ע"ח ועד מורים

ערב סיום חבר עובדים

תחילת יולי

 

רכז חברתי

 

 

 

 

 

 

 

מועצת תלמידים

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

פעילות שוטפת בבית הספר

לאורך השנה

ביה"ס

רכז חברתי

בתוכנית עבודה שנתית נפרדת.

בחירות למועצה

ספטמבר

ביה"ס

מובילי מ.ת

ש.מ בנושא ובחירות נציגים כיתתיים (לכיתות ח'-י"ב)

מעגלי הקשבה לגיבוש

באמצע השנה

יוחלט בהמשך

רכז חברתי

יום פעילות גיבוש לחברי המועצה