logo   logo
כניסה למערכת

שכבת  ז'

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

אסיפת הורים

29.8.11

 

מחנכים, יעוץ, מנהל חטיבה, רכז חברתי

הרצאה

פעילות גיבוש

6.9.11

רמת הגולן/נחל הקיבוצים

מחנכים

רכז חברתי

רכז טיולים

טיול לגיבוש שכבתי וכיתתי

 

נושא שנתי:

שנת בר מצווה,

שורשים

1.12.11

ביקור בצפת וטקס חלוקת ספרי תנ"ך

 

לפתיחת שנת בר המצווה

נושא שנתי:

שנת בר מצווה,

שורשים

לאורך השנה

 

מנהל חט"ב, יעוץ, רכז חברתי, מחנכים

פעילות בכיתות

נושא שנתי:

שנת בר מצווה,

שורשים

מאי 2012

מועדון לחבר במזרע

מחנכים, רכז חברתי, רכז חטיבה

ערבי שורשים

טיול שנתי

1-3.5.12

ירושלים

רכז טיולים, מחנכים