logo   logo
כניסה למערכת

הכשרת מורים

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

הרצאה בימי הערכות

23.8.12

ביה"ס

ריכוז חברתי

מנהל

עתידנות

הכשרת מחנכי י"א להנחיית סמינר שנתי

ספטמבר-נובמבר

ביה"ס

ריכוז חברתי, יעוץ

 

פעילות הוקרה מחנכים

פברואר/מרץ

ביה"ס

רכז חברתי, יעוץ

ע"ח ועד מורים

פעילות גיבוש מורים

פסח

יוחלט בהמשך

יוחלט בהמשך

ע"ח ועד מורים

ערב סיום חבר עובדים

תחילת יולי

 

רכז חברתי

 

 

 

 

 

 

 

מועצת תלמידים

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

פעילות שוטפת בבית הספר

לאורך השנה

ביה"ס

רכז חברתי

בתוכנית עבודה שנתית נפרדת.

בחירות למועצה

ספטמבר

ביה"ס

מובילי מ.ת

ש.מ בנושא ובחירות נציגים כיתתיים (לכיתות ח'-י"ב)