logo   logo
כניסה למערכת

שכבת ח'

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

אסיפת הורים

3.9.12

ביה"ס

יעוץ, ריכוז חברתי, מחנכים, מנהל חטיבה

הרצאה

בחירות למועצת התלמידים

נובמבר

ביה"ס

רכז חברתי, יועצת, רכזת השכבה

תהליך בחירות דמוקרטיות כיתתיות

הפקת טקס  ט"ו בשבט

בשבוע ירוק

ביה"ס

ריכוז חברתי

מחנכים/חניכים

בתוכנית השבוע ירוק

נושא שנתי: פרויקט קהילתי במסגרת שח"ק ירוק

לאורך השנה

נובמבר - יוני

ביה"ס

רכז שח"ק, מחנכים

רכז חברתי,

סטודנטים ממכללת עמק יזרעאל

פעילות בנושא אקולוגיה ואיכות סביבה במסגרת תוכנית שח"ק ירוק

טיול שנתי

23-25.4.13

רמת הגולן

רכז טיולים, מחנכים