logo   logo
כניסה למערכת

תכנית הלימודים באזרחות לכיתות ט', תשע"ב

 

›           שער ראשון

1.   ארבעת היסודות לקיומה של מדינה (שטח, אוכלוסיה, שלטון, ריבונות)

2.   בני אדם מתארגנים במסגרת מדינית:   לאום, קבוצה אתנית

3.   מדינת ישראל – מדינת הלאום היהודי:

§        הכרזת העצמאות - תוכן ומעמד משפטי

§        גבולות המדינה, הרכב האוכלוסייה בישראל, חוק השבות, חוק האזרחות

§        זכויות המיעוטים בישראל, סמלי המדינה

 

 

›           שער שני

5.   שלטון העם:  דמוקרטיה ישירה, דמוקרטיה ייצוגית

6.    עקרון הכרעת הרוב

7.    שלטון החוק:  שוויון בפני החוק, אכיפת החוק, חוקה, החוק במדינה דמוקרטית (שלבי          החקיקה, תפקידי החוק)

 

›           שער שלישי

8.   מעורבות האזרחים במשטר הדמוקרטי:
 דרכים שונות (פעילות מפלגתית, קבוצות אינטרס, הפגנה, עצומה)

 

›           נושא לבחירה

9.   מוסדות הדת היהודית בישראל

 

›           נושא גיוון

10.         זכויות האדם והאזרח
זכויות טבעיות, הזכות לכבוד, הזכות לחירות, חופש הביטוי, חופש המצפון, חופש ההתארגנות, חופש העיסוק, חופש התנועה, הזכות להפגין, חופש הדת,  הזכות לקניין, הזכות לשוויון - שוויון פוליטי, אפליה פסולה, העדפה מתקנת.
הנושא יעובד בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח.