logo   logo
כניסה למערכת

 

תכנית לימודים באזרחות 2 יח"ל –

כיתות י"א-י"ב 

 

 

 

 

א. מבוא (נלמד בי"א)

1. מבוא היסטורי להקמת המדינה.

2. הכרזת העצמאות 

 

 

 

ב. מדינת ישראל כמדינה יהודית
(פרק זה יילמד בחלקו בי"א וחלקו בי"ב)

 

 

1.     מהי מדינת לאום?

 

2.     מהי זהות ואלו זהויות קיימות במדינת ישראל?

 

3.     מאפייני מדינת ישראל כמדינה יהודית (חוקים, מוסדות וסמלים)

 

 

 

ג. מהי דמוקרטיה?  ערכים, עקרונות ומאפיינים של המשטר הדמוקרטי 
(פרק זה יילמד בחלקו בי"א וחלקו בי"ב)

 

 

 

1.            ערכי יסוד של הדמוקרטיה – חירות ושיוויון, הרעיון הדמוקרטי (כולל: המובנים המהותי והפורמלי של הדמוקרטיה, האמנה החברתית)  

 

2.            גישות כלכליות-חברתיות (ליברלית וסוציאל-דמוקרטית) 

 

3.            עקרון שלטון העם (כולל: סוגי דמוקרטיה:  ישירה ועקיפה ; שיטות ממשל:  פרלמנטרים ונשיאותית, משאל עם) 

 

4.            עקרון הכרעת הרוב 

 

5.            פלורליזם, סובלנות, הסכמיות 

 

6.            זכויות האדם והאזרח (פוליטיות, טבעיות/בסיסיות, חברתיות וקבוצתיות) 

 

7.            עקרון הגבלת השלטון  

 

8.            בחירות דמוקרטיות 

 

9.            הפרדת רשויות (כולל: עירוב סמכויות בין הרשויות)  

 

10.        חוקה 

 

11.        אמצעי פיקוח וביקורת (מוסדיים/פורמליים, וחוץ-מוסדיים/בלתי-פורמליים) 

 

12.        עקרון שלטון החוק 

 

13.        זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה והתמודדותה עם מצבי חירום - גבולות בדמוקרטיה 

 

14.        למה דמוקרטיה – השוואה בין משטרים דמוקרטיים ללא-דמוקרטיים   

 

 

 

ד. המשטר במדינת ישראל  
(פרק זה יילמד בי"ב)

 

 

1.     יסודות חוקתיים בישראל : מעמדה של הכרזת העצמאות, שבות ואזרחות , הויכוח על כינון  החוקה בישראל, חוקי יסוד, המהפכה החוקתית והויכוח לגביה   

 

2.     הרשות המחוקקת (כולל: תפקידי הכנסת, תהליך החקיקה, חסינות חברי הכנסת) 

 

3.     הרשות המבצעת (כולל: הדרג הנבחר מול הדרג המינהלי/הבירוקרטיה הממשלתית, תהליך כינון הממשלה, ממשלה קואליציונית, סמכויות הממשלה ותפקידיה, אחריות ממשלתית ומיניסטריאלית, היועץ המשפטי לממשלה)   

 

4.     הרשות השופטת (כולל: מקורות המשפט בישראל, אי-תלותה של הרשות השופטת,  דרכי מינוי השופטים, מערכת המשפט בישראל: סוגי משפט, מבנה, בג"צ, חקיקה שיפוטית)   

 

5.     זכויות האדם וזכויות המיעוט בישראל, חובות האזרח  

 

6.     ישראל – חברה רבת-שסעים (מבוא כללי לגבי הפלורליזם החברתי בישראל, כולל: הגדרת המושג שסע)  

 

7.     השסע הלאומי  

 

 

נושאים המחייבים לפרק ג' של הבחינה בלבד – שאלת טקסט

 

 

1.     השקפות וגישות לאופיה של מדינת ישראל 

 

2.     מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות 

 

3.     הסטטוס-קוו 

 

4.     השסע הדתי .