logo   logo
כניסה למערכת

 

תוכנית הלימודים במגמת ביולוגיה במסגרת 5 יח"ל

 

 

 

תלמידי מגמת ביולוגיה ברמה של 5 יח"ל יבחנו בבחינה עיונית ,בבחינה מעשית במעבדה וכן יחקרו בית גידול מסויים (עבודת ביוטופ), יכתבו עבודה מסכמת על מחקרם ויבחנו על עבודתם.

 

 

 

 

 

הבחינה העיונית

 

 

 

E             שלושה נושאי ליבה (חובה) המייצגים שלוש רמות ארגון

 

 

 

1. רמת ארגון התא

 

הפרק עוסק במבנה ובתפקוד של התאים כיחידות חיים של כל היצורים החיים וכולל את הבסיס להבנת היבטים מולקולריים של מנגנוני התורשה.

 

 

 

2. רמת ארגון היצור (האורגניזם) השלם: מבוא לביולוגיה של האדם (בהדגשת ההומאוסטזיס)

 

פרק זה נועד להציג את האדם כדוגמה לאורגניזם שלם, המתפקד כיחידה שלמה אחת על כל המערכות שבה, המקיימות תקשורת ביניהן. הלימוד ייעשה תוך הדגשת תפקיד ההומאוסטזיס: היכולת לשמור על סביבה פנימית יציבה, בגבולות מוגדרים, השונה מתנאי הסביבה החיצונית.

 

 

 

3. רמת ארגון החברה והמערכת האקולוגית

 

הפרק עוסק בהכרת בתי גידול, בגורמים הביוטיים והאביוטיים, המשפיעים על מידת הפיזור והשפע של יצורים החיים בסביבות שונות, וביחסי הגומלין בין היצורים ובינם לבין סביבתם.

 

הפרק עוסק גם בהתערבות האדם בטבע ובאחריותו לסביבה.

 

 

 

E             נושאי בחירה: נבחרו הנושאים הבאים

 

 

א. תורשה
ב. רבייה 

 

 

 

הבחינה המעשית: מעבדה

 

בבחינת המעבדה בהיקף של 5 יח"ל, התלמיד מתמודד עם בעיה או תופעה ביולוגית, וגם מבצע ניסוי על כל מרכיביו. כמו כן, הוא נדרש להבין את מערך הניסוי, להסיק מסקנות וכן להציע השערה ותכנון ניסוי המשך.

 

 

 

הבחינה במעבדה בודקת בעיקר מיומנויות חקר, אך הבנת נושאי החקירה והשאלות שבמבחן דורשות הבנה בסיסית של תופעות ביולוגיות וידע של נושאי הליבה: ביולוגיה של גוף האדם, התא ואקולוגיה.

 

 

 

העבודה האקולוגית (ביוטופ)

 

העבודה האקולוגית נועדה לאפשר לתלמיד להכיר, לפי בחירתו, מערכת אקולוגית על מרכיביה הביוטיים והאביוטיים, וכן ללמוד, לחקור ולהבין נושא אקולוגי במערכת זו בדרך של עבודה עצמית מודרכת.

 

 

 

בעבודה האקולוגית נעשית היכרות עם סביבה מסוימת על מאכלסיה והתנאים שבה. במסגרתה יכיר התלמיד מספר אורגניזמים בסביבתם הטבעית, את התלות של התנהגותם בסביבה האביוטית, וכן את יחסי הגומלין בין היצורים הנמצאים באותה סביבה, בינם לבין עצמם, ובינם לבין סביבתם.

 

 

 

לצורך זה מתבקש התלמיד ללמוד את מאפייני הסביבה שבה בחר (כגון: קרקע, מים, טמפרטורה וכו'), ואת השינויים המתרחשים בהם, במשך תקופת התצפיות. כמו-כן הוא מתבקש ללמוד את אורח החיים וההתנהגות של מספר יצורים חיים המאכלסים את הסביבה (דרך הזנה, רבייה, מחזור חיים וכו'), וכן להכיר את יחסי הגומלין בקרב היצורים השונים החיים באותה סביבה, בינם לבין עצמם ובינם לבין סביבתם.

 

העבודה האקולוגית מוגשת כעבודה בכתב.

 

הבחינה על העבודה מתבצעת ע"י בוחן חיצוני בע"פ.