logo   logo
כניסה למערכת

 

תכנית הלימודים במדעים, ביולוגיה וכימיה לחטיבת הביניים

 

 

 

כיתה ז

 

נושא 1: חומרים וטכנולוגיה (50 שעות)

 

·         חומרים, תכונות ושימושים

 

·         חומרים, תועלת ומחיר סביבתי

 

·         תהליך התיכון

 

·         מסה ונפח של גופים

 

·         תהליכי שינוי בחומר

 

·         מבנה החומר: מודל החלקיקים

 

·         מודל החלקיקים כמסביר תופעות ושינויים פיזיקאליים

 

 

 

נושא 2: אנרגיה (10 שעות)

 

·סוגי אנרגיה

 

·מעברי אנרגיה

 

·המרות אנרגיה

 

·חוק שימור האנרגיה

 

 

 

נושאים 3-4: התא (10 שעות) + מגוון מינים (8 שעות)

 

·         מאפייני החיים

 

·         התא: מבנה ותפקוד

 

·         מגוון היצורים

 

 

 

נושא 5: מערכות ותהליכים ביצורים שונים – הובלה

 

·         המים בגופם של יצורים חיים

 

·         הובלה בצמחים

 

·         מאזן המים בצמח

 

·         גוף האדם כמערכת על

 

·         הובלה באדם

 

·         מאזן מים באדם ובבעלי חיים

 

·         מאזן חום בגוף האדם והקשר עם מאזן מים

 

·         בריאות האדם

 

 

 

כיתה ח

 

נושא 1: חומרים (45 שעות)

 

·         מבנה החומר: סוגי חלקיקים

 

·         יסודות ומבנה האטום

 

·         טבלת היסודות

 

·         תרכובות

 

·שינויים בחומר

 

·         תרכובות יוניות

 

·         סוגי תרכובות

 

·         תערובות

 

·         חומרים: תועלת ומחיר סביבתי

 

 

 

נושא 2: אנרגיה (16 שעות)

 

·         אנרגיה חשמלית

 

·         בטיחות בשימוש באנרגיה חשמלית

 

·         אנרגיה הפקה ושימושים

 

·      אנרגיה: תועלת ומחיר סביבתי

 

 

 

נושא 3: כוחות ותנועה(20 שעות)

 

·         כוחות ושינוי

 

·         כוח החיכוך

 

·         משקל ומסה

 

·         הכוח החשמלי והכוח המגנטי

 

·         כוח לעומת אנרגיה

 

·         המנוף והמישור המשופע כמגבירי כוח

 

 

 

נושא 4: מערכות טכנולוגיות (10 שעות)

 

·         מבנה ופעולה

 

·         השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה

 

 

 

נושא 5: מערכות אקולוגיות (20 שעות)

 

·         רמות ארגון

 

·         יחסי גומלין יצורים-סביבה

 

·         התאמת צמחים ובעלי חיים לסביבתם

 

·         המרות ומעברי אנרגיה

 

·מעורבות האדם במרכיבי הסביבה והשלכותיה

 

 

 

נושא 6: רבייה והתפתחות, התא ותקשורת (41 שעות)

 

·         מאפייני חיים וצרכים חיוניים

 

·         התא

 

·תהליכים בתא

 

·         רבייה והתפתחות

 

·         תקשורת

 

·         רבייה באדם

 

·         רבייה בצמחים

 

·         רבייה והתפתחות (המשך)

 

 

 

כיתה ט

 

שלושה נושאים. בכל שליש נלמד נושא אחר.

 

 

 

נושא 1: חומרים (כימיה)

 

·         הקשר הכימי והאנרגיה בתהליך כימי

 

·         היסוד פחמן ותרכובותיו

 

·         השפעת השימוש בחומרים  על הפרט, החברה והסביבה

 

 

 

נושא 2: התא והזנה (ביולוגיה)

 

·         מאפייני החיים (חזרה)

 

·         התא מבנה ותפקוד

 

·         הזנה והפקת אנרגיה

 

·         הזנה בצמחים

 

·         הזנה באדם ובבעלי חיים

 

·         הגוף כמערכת על

 

·         בריאות מזון ותזונה

 

 

 

נושא 3: התא ותורשה

 

·         החומר התורשתי

 

·         תורשה

 

·         התערבות האדם בתהליך התורשה

 

·         בריאות ותורשה