logo   logo
כניסה למערכת

 

תכנית הלימודים במגמת כימיה, 5 יח"ל

 

 

 

à             יחידת הלימוד הראשונה: רמת הבסיס – אוריינות כימית

 

 

מושגי יסוד, מושגים בתהליך החקר המדעי, מבנה האטום, הטבלה המחזורית, חומרים מולקולאריים, חומרים יוניים, חומרים מתכתיים, חומרים אטומריים.

 

 

 

à             יחידות הלימוד השנייה והשלישית: סוגיות מרכזיות הקשורות בחברה, בפרט ובחיי היומיום

 

 

היחידה כוללת נושאי חובה אחדים, ומגוון נושאי בחירה : סטוכימטריה, המצב הגזי, חמצון- חיזור, חומצות ובסיסים, "טעם של כימיה" (סוכרים, חלבונים, שומנים, ויטמינים,  ערך קלורי של מזון).

 

 

 

à             יחידות הלימוד  הרביעית והחמישית: גישת מבנה הדעת

 

 

תכני  החובה, אנרגטיקה ודינמיקה, הם המרכיבים את הנושא הראשון של היחידה הרביעית ובה-בעת הם מהווים בסיס להבנת כל אחד מנושאי הבחירה ביחידה הרביעית. כמו כן, בקיאות בתוכני היחידה החמישית, במעבדה ובמבניות הבחירה האחרות מחייבת את התלמידים להביא לידי ביטוי את הבנות היסוד שלהם באנרגטיקה ובדינמיקה.

 

 

 

לתלמידי כימיה מתאפשרים בחירה וגיוון: כימיה אורגנית מתקדמת, כימיה פיזיקלית, ביוכימיה, כימיה וסביבה.

 

 

 

המיומנויות שיירכשו במהלך שנות הלימודים

במגמת הכימיה

 

 

 

§        קריאת מאמרים רלוונטיים מהעיתונות וידיעות מאמצעי תקשורת אחרים

 

§        שימוש במגוון דרכי הוראה לפיתוח החשיבה וההבנה

 

§        שימוש במפת מושגים

 

§        קריאה ביקורתית של מאמר מדעי

 

§        עריכת פרויקטים ולמידת חקר

 

§        פיתוח מיומנויות מעבדה, כגון: עבודה בקבוצה, לימוד שיטות מדידה והפעלתן בצורה מדויקת, עיבוד תוצאות הניסוי, ייצוג התוצאות בדרכים מגוונות (טבלאות, גרפים והסקת מסקנות מהתוצאות. כסיכום לעבודתו יהיה התלמיד גם מסוגל לכתוב דוח מעבדה העומד בדרישות אלה. בשלב גבוה יותר,  עליו לפתח יכולת ניסוח שאלת חקר ותכנון ניסוי באופן עצמאי.