logo   logo
כניסה למערכת

 

מגמת ספרות וכתיבה יוצרת:

תכנית תלת-שנתית

 

›  מטרות המגמה (עפ"י סדר חשיבותם)

ü     להעשיר את עולמם הספרותי של משתתפיה ולהאהיב עליהם את הקריאה

ü     לתרום להתפתחות נפש מוסרית ורגישה, המסוגלת להבין ולהזדהות עם הזולת

ü     לפתח רגישות ספרותית, יכולת אבחנה והבנה עמוקה של הספרות

ü     לפתח את יכולת ההבעה האישית בכתב, כתיבה אומנותית וכתיבה אקדמית

ü     לעמוד בדרישות משרד החינוך לקבלת חמש יח"ל בספרות, בציון הגבוה ביותר.

 

›  מבנה מקצוע הספרות המורחב, 5 יח"ל

יחידות 1-2: התכנית הבסיסית, חובה לכל תלמידי ישראל. תלמידי המגמה לומדים תכנית זאת עם כיתת-האם ונבחנים איתה בסוף כיתה י"א.

 

יחידה 3: יחידה בית-ספרית: "קריאה לכתיבה", נלמדת במהלך כיתה י' (ר' תכנית בקובץ נפרד)
בסוף השנה מועבר ציון היחידה למשרד החינוך ונחשב לציון בגרות בהיקף של יחידה חיצונית אחת.

 

יחידה 4: מבחר יצירות מספרות העולם,  נלמדת בכיתה י"א. הבחינה עליה מתקיימת במסגרת ארצית  בסוף י"ב (ביחד עם יחידה 5).

 

יחידה 5: נושא בחירה, אותו בוחר המורה הכיתה ומלמדו בכיתה י"ב. הבחינה על יחידה זאת מתקיימת במסגרת ארצית בסוף י"ב (ביחד עם יחידה 4)