logo   logo
כניסה למערכת

תוכנית הלימודים בפיזיקה לכיתה ט'

 

נושאי הלימוד:

1.      פיזיקה

2.      מבוא לאסטרונומיה

3.      המתמטיקה – שפת הפיזיקה

 

 

נושא בפיזיקה

הנושא הדרוש במתמטיקה

1.

מבוא לפיזיקה.

פרקי פיזיקה,שלבי מחקר הטבע, תופעות פיזיקליות, גופים פיזיקליים, גודל פיזיקלי, יחידות מידה, המרת יחידות מידה, מכשירי מדידה.

חזקות, שברים פשוטים, שברים עשרוניים

2.

מבוא לאסטרונומיה.

מערכת השמש.גדלים פיזיקליים המאפיינים  את מערכת השמש: מרחקים בחלל  (שנת אור,מהירות האור, יחידה אסטרונומית) תופעות אסטרונומיות ויחידות מידה של זמן:מופעי ירח – חודש, עונות השנה(סיבוב כה"א סביב השמש) – שנה,  סיבוב ירח סביב צירו – יממה.

 

 

כתיבת מספרים בצורה מעריכית

3

תנועה.

סוגי תנועה. תנועה קצובה. מושגים בסיסיים : מהירות. דרך. תיאור תנועה בעזרת גרף, טבלה, נוסחה.

משוואה עם משתנה אחד. שלבי פיתרון משוואה.

פונקציה ליניארית.. חקר פונקציות ב-Excel .

קריאת גרפים.

4.

מסה. צפיפות. נפח. יחידות מדידה.

הנדסת במרחב

 

כוחות ואינטרקציה.

חוקי ניוטון.  כוח כובד, כוח חיכוך, כוח נורמלי, כוח אלסטי, חוק הוק.

פונקציה ליניארית.. חקר פונקציות ב-Excel קריאת גרפים. וקטורים וסקלרים.פעולות פשוטות

עם וקטורים.

5.

פרויקטים.

רקע תיאורטי,בניית דגם, מדידות,עיבוד נתונים ב-Excel  .

 

חזור לדף הפיזיקה