logo   logo
כניסה למערכת

תכנית הלימודים למגמת פיזיקה,

 י'-י"ב, 5 יח"ל

 

כיתה י'

 

E    קרינה וחומר, אופטיקה גיאומטרית
ראית עצמים: מודל הקרניים
החזרת אור - מראה מישורית
שבירת אור
שבירה – יישומים בסיסיים בעדשות כדוריות דקות

 

E    מכניקה
מושגים קינמטיים בסיסיים בתנועה על קו ישר
תיאור תנועה - מקום כפונקציה של
הזמן
תנועה קצובה על קו ישר
תנועה יחסית
תנועה במהירות משתנה
תנועה בתאוצה קבועה
תנועה בתאוצה משתנה
מושגים קינמטיים בסיסיים בתנועה
במישור
וקטורים
המהירות והתאוצה בתנועה
במישור

 

כיתה  יא'

 

E    מכניקה

 

1.דינמיקה

כוחות ומדידתם

תכונות של כוחות

התמדה

מתיחות, כח נורמלי וכוח חיכוך

ניתוח מצבי התמדה פשוטים

החוק השני של ניוטון

כח כובד ומסה כמדד לעוצמתו

יישום החוק השני לגבי תנועה על קו ישר

תנועה במישור בהשפעת כוח קבוע

תנועה מעגלית

מערכות ייחוס

 

2. תנע ושימורו

מתקף, התנע והקשר ביניהם

חוק שימור התנע

יישומים של חוק שימור התנע

 

3.  אנרגיה מכנית ושימורה

אנרגיה קינטית, עבודה והקשר ביניהם

אנרגיה פוטנציאלית

שימור אנרגיה מכנית

תנועה במעגל אנכי

היבטים אנרגטיים בהתנגשות

הספק ונצילות

 

4.   כבידה

רקע היסטורי וחוקי קפלר

חוק הכבידה

המושג "שדה", עבודה ואנרגיה בשדה הכבידה

 

5.  תנועה הרמונית פשוטה

תנועה מחזורית, תנודות ותנודות הרמוניות

פיתוח נוסחאות קינמטיות לתיאור תנועתו של אוסצילטור הרמוני

דוגמאות: תנודות גוף הקשור לקפיץ אנכי ותנודות של מטוטלת פשוטה

 

כיתה יב '

 

E    חשמל ומגנטיות

 

1. שדה אלקטרוסטטי

תופעות חשמליות

חוק קולון

השדה האלקטרוסטטי, המושג "שדה" בפיזיקה

חוק גאוס; הקשר בין חוק גאוס לחוק קולון

 

2. פוטנציאל. קיבול וקבלים

פוטנציאל והפרשי פוטנציל

קיבול וקבלים; חומרים דיאלקטריים

 

3.  מעגלי זרם ישר

הזרם החשמלי ועוצמת הזרם החשמלי

המתח החשמלי ; חוק אום

התנגדות

כא"מ ומתח הדקים

טיפול מתמטי כמותי לטעינה ופריקה שלקבל

הספק ואנרגיה במעגל חשמלי, נצילות

מעגלים חשמליים

מכשירי מדידה

 

4.  השדה המגנטי

שדות מגנטיים של מגנטים וזרמים

השפעת השדה המגנטי על זרם, עצמת השדה המגנטי

הקשר בין השדה המגנטי ומקורותיו

כוח בין זרמים מקבילים, הגדרת האמפר

כוח הפועל על מטען הנע בשדה מגנטי

יישומים של הכוח המגנטי

 

5.  השראה אלקטרומגנטי

כא"מ מושרה, חוק פרדיי, חוק לנץ

יישומים טכנולוגיים

השראה עצמית

משוואות מקסוול

 

E    קרינה וחומר

 

1.  מודל חלקיקי של האור

המושג "מודל", תפקידי המודל

המודל החלקיקי של האור – בניית המודל, הסבר עובדות יסודיות.

המודל החלקיקי של האור – ניבויי המודל

 

2.  גלים מכניים ואלקטרומגנטיים

השוואת תכונות בסיסיות של פולסים חד-ממדיים לתכונות האור

גלים חד-ממדיים מחזוריים

השוואת תכונות של גלים דו-ממדיים לתכונות האור

התאבכות ועקיפה בגלי מים ובאור

מודל הגלים האלקטרומגנטיים; ספקטרום הגלים האלקטרומגנטיים; יישומים ורקע היסטורי

 

3.  המודל הדואלי של האור.

האפקט הפוטו-אלקטרי, הסבר איינשטיין וניסוי מיליקן

אפקט קומפטון

קרני X

המודל הדואלי של הקרינה האלקטרומגנטית

 

4.   מבנה האטום

גילוי האלקטרון

מודל האטום על-פי תומסון

ניסוי רתרפורד והמודל הפלנטרי של האטום

ספקטרום הפליטה הניסיוני של אטום המימן

מודל בוהר לאטום המימן

ניסוי פרנק-הרץ

ספקטרום בליעה וספקטרום פליטה

עקרון ההתאמה של בוהר

 

5.  דואליות החומר

גלי דה ברויי

המודל הקוונטי הסתברותי של אור ושל חלקיקים

עקרון אי הוודאות

 

6.  הגרעין  ומבוא לחלקיקים יסודיים

מבנה הגרעין והכוח החזק

תהליכים גרעיניים

התפרקות רדיואקטיבית

אנרגיית קשר גרעינית

מבוא לחלקיקים אלמנטריים

 חזור לדף הפיזיקה