logo   logo
כניסה למערכת

 

תוכנית לימודי השל"ח לכיתה י'

 

Q                   טיולים וימי שדה

1.    עין כובס- עמוד תיכון- בריכות שכווי- עין פועם. (ספטמבר 09)

2.    טיול שנתי נודד בשטח למכתשים- רכישת מיומנויות של מטייל עצמאי, אחריות, הכרת חבל ארץ, פיתוח מול שימור, ההתיישבות בנגב, הסתגלות הצומח והחי לתנאי המדבר (נובמבר 09)

3.    שמורת הגלבוע הר גפת- הר ברקן העמק הנעלם- מלחמות שאול בגלבוע, גדר ההפרדה, ההתיישבות בגלבוע, המאבק על שמירת טבע. (דצמבר 09)

4.    טיול בית ספרי לאזור נחל ציפורי (ינואר2010).

5.    הר דבורה -נחל ברק – טיול לניקוי שמורת נחל ברק. ( ינואר – פברואר 2010)

6.    נחל גלים בכרמל- השבת בע"ח לטבע, צומח ים תיכוני, שימור מול פיתוח. (מרץ 10 )

7.    הר מצפה הימים- עין הזקן- נחל מירון- הדרוזים בגליל, צמחיית החורש, קדושה והתיישבות יהודית באזור המירון. (מאי 2010).

8.    נחל ג'ילבון/ נחל זויתן – חשיבות הגולן לישראל, תופעות געשיות, ההתיישבות בגולן. (יוני  10).

* במקרה של גשם יערך יום שדה עירוני לאחד מהיעדים הבאים: עכו, נצרת, חיפה, זיכרון יעקב.

** ייתכנו שינויים ביעדי ימי השדה!

 

Q                   נושאי הלימוד השנתיים בכיתה

1.    הכנה לימי השדה השונים וסיכום יום השדה

2.    מערך שיעורים מתוקשב לקראת הטיול השנתי לנגב. (כל זוג תלמידים נדרש להגיש עבודה)

3.    מפגש טבע בארץ ישראל

4.    מחזור פסולת ושמירה על הסביבה

5.    מפגש תרבויות בארץ ישראל

6.    אחריותנו על הארץ

7.    לימוד טופוגרפיה.

 

Q                   חובות התלמיד

    א.  שמירה על כללי התנהגות הולמים בימי השדה ובשיעורים

    ב.  נוכחות פעילה בשיעורים ובימי השדה

     ג.   הגשת עבודות הכנה וסיכום של ימי השדה  (שיעשו רובן בכיתה בזמן השיעורים).

Q                   מבנה הציון

ï    ימי שדה: 60% - נוכחות, מילוי הוראות, השתתפות פעילה, תרומה לקבוצה, אחריות, מנהיגות.

ï    כיתה: 40% - התנהגות, הגשת עבודות, השתתפות פעילה ותרומה לשיעור.

חזור לדף של"ח וידיעת הארץ