logo   logo
כניסה למערכת

תכנית לימודי תיאטרון לחט"ע

כיתות י'-י"ב, תש"ע

 

›           ראציונל התכנית ומבנה

 

התלמידים בכל שנות הלימוד לומדים שש שעות אקדמאיות בשבוע. שיעור עיוני הינו כ-45 דקות, אשר לאחריו ממשיכים התלמידים לשתי שעות עוקבות (90 דקות) של לימוד תיאטרון מעשי. בחלק העיוני אנו מתרכזים בניתוח מחזות והבנת הטקסט בהקשריו הפואטיים, החברתיים והפילוסופיים,  ובחלק המעשי אנו מבססים את הידע על-ידי חקירת הסוגות והמחזות דרך משחק, הפקה ובימוי, בניתוח צפייה ולימוד מעמיק של שפת התיאטרון.

התלמידים בכל שלוש השנים צופים בכשש הצגות בקירוב בכל שנה אשר חולשות על כל סוגי התיאטרון הנלמדים, החל מהתיאטרון הריאליסטי, דרך האפי, האבסורד והמופע הפוסט מודרני.

 

כיתה י'

›           יחידה ראשונה:  שפת התיאטרון

 

§        עיוני: לימוד וניתוח של שלושה מחזות  מתורגמים וישראליים.

ביחידה זו ילמד התלמיד להכיר ולזהות את מבנה המחזה ומרכיבי העלילה הדרמתית- קונפליקט, דמויות, יחסים, מבנה השיח הדרמתי, סגנון המחזה, ובחינת המחזה בהקשרים חברתיים והיסטוריים.

§        מעשי:  ייחודה של שפת התיאטרון בזמן ובמרחב, מרכיבים תיאטרונים, מרכיבים דרמתים, יחסי קהל במה, עבודת הבמאי ועבודתם של יוצרי תיאטרון נוספים כגון: עבודת השחקן, תפאורן, מעצב תלבושות וכו'.

בד- בבד במהלך השנה נלמד  יסודות במשחק ונפתח גישה ביקורתית בשימוש בשפה התיאטרונית.

במהלך שנה זו יתנסו התלמידים בהפקת מחזה מלא, בסצינות מתוך המחזות הנלמדים, באימפורבזציות להכרת הקונפליקטים המרכזים במחזות, ואימפורביזציות להבנת הכוחות הפועלים במחזה מבחינה תרבותית והיסטורית.

 

כיתה יא'

›           יחידה שנייה: סוגות בתיאטרון

›           יחידה שלישית:  משחק

 

§        עיוני: סוגות הקומדיה והטרגדיה. ילמדו המחזות – אדיפוס המלך, מקבת/שיקספיר טרטיף/מולייר וחלום ליל קיץ/שיקספיר. ביחידה זו נחקור את מבנה הטרגדיה והקומדיה, מקומם בהתפתחות אמנות התיאטרון והרקע והתרבותי שבה הן צמחו.

§        מעשי: עבודה מתוך ועל המחזות הנלמדים בשיעור העיוני בדרך של אימפרוביזציות, מונולוגים ודיאלוגים. יושם דגש על לימוד הקונבנציות התיאטרוניות בה נכתבו מחזות אלה ועל האמצעים בהם ניתן לחבר טקסטים אלה לימינו.

בנוסף בשנה זו יחקרו התלמידים את תחום המשחק לעומק הן מבחינת תיאורטית והן מבחינה מעשית. התלמידים יתוודעו אל שיטת המשחק הריאליסטית ומנגד אל הברכטיאנית. בנוסף יתנסו התלמידים בעבודה על דמות ובגיבוש התפיסה הבימתית דרך עבודה מעשית של מונולוגים ודיאלוגים.

 

כיתה יב'

›           יחידה רביעית: התיאטרון המערבי והישראלי
במאה ה-20 וה-21

›           יחידה חמישית: בימוי והפקה - תיאוריה ומעשה

§        עיוני: עיון  במחזות מהתיאטרון האפי והאבסורד ממבחר הקלאסיקה העולמית והישראלית. בשיעור זה יושם דגש על לימוד מבנה המחזה מבחינה פואטית ובחינתו בהקשריו ההיסטורים, החברתיים והפולטיים. בנוסף בחטיבה החמישית ילמדו שני מחזות משתי תקופות שונות במהלך התפתחות החברה הישראלית. המחזות הישראלים יבחנו  גם כחלק מהתפתחות הדרמה העולמית והשפעותיה על המחזאים הישראלים.

§        מעשי: בחלק המעשי בהלימות למחזה הנלמד בשיעור העיוני נערוך היכרות מעשית עם תיאוריות הבימוי הריאלסטית והברכטיאנית, ונבחן כיצד תיושם הפילוסופיה של יוצרי התיאטרון במאה ה-20 בעבודתם אל מול השחקנים, בחירותיהם בנוגע לשפת התיאטרון ומהות ההשפעה שרצו להשיג מהקהל. יושם דגש על מימוש בימתי של המחזות הנלמדים,  וניתוח התוצאה הרצויה אותה רצו להשיג היוצרים. 

במהלך שנה זו נעבוד על הפקה בה יתנסו התלמידים בעבודת היוצרים בתיאטרון ויביאו לידי ביטוי ומיצוי את הידע שצברו במהלך שלוש השנים. כחלק מהתהליך נבחן תיאוריות בימוי ועבודה של במאים מרכזיים נבחר סגנון עבודה רצוי ונעמיק לתוכו.

חזרה לדף התיאטרון