logo   logo
כניסה למערכת

מגמת תקשורת,  5 יחידות לימוד

הלימודים במגמה בנויים בצורה מודולארית ומאפשרים לכל תלמיד התאמה אישית לצרכיו וליכולותיו.  בצד התמקצעות אישית לומד התלמיד עבודת צוות וויתור לטובת האחר. לימודי המגמה מקנים 5 יחידות לבגרות. מתוכן 3 עיוניות ו2 מעשיות. יחידה 1 עליה נבחנים בכיתה י' ו 4 בכיתה י"ב.

 

¹        עיוני

E     כיתה י':

מבוא לתקשורת המונים: תולדות התקשורת, אתיקה עיתונאית, תקשורת ודמוקרטיה – בחינה בסוף השנה , 3 ש"ש.

 

E     כיתות י"א -  י"ב:  

תקשורת וחברה: פרקים שונים הדנים בהשפעות תקשורת: תעמולה, פרסומות, אלימות בחברה, יצירת סטריאוטיפים ועוד. – 2 יחידות , בחינה בסוף י"ב ,  3 ש"ש כל שנה.

 

¹        סדנאות מעשיות

הסדנאות המעשיות מתמקדות בארבעת המקצועות העיקריים של העשייה הקולנועית: בימוי, צילום, עריכה והפקה. מבנה הלימודים הינו מעגלי כשהתלמיד עובר כל הזמן את תהליך ההפקה מתרגילים קטנים ועד לסרט הגמר.  כל הציוד הנדרש ללימודים מצוי במגמה ועומד לרשות התלמידים.

 

E     כיתה י"א:

יסודות השפה הקולנועית, תרגילים המבססים את הידע של התלמיד באופן מעשי, במהלך השנה שלושה תרגילים עיקריים מרמת הפרט לרמת הצוות. בסוף השנה נדרשים התלמידים להפקת סרטון בן כ-4 דקות  3 ש"ש.

 

E     כיתה י"ב:

עבודה על פרויקט הגמר לאורך השנה עד הבחינה תוך דגש לתרגילים צוותיים ספציפיים.  3 ש"ש.

 

¹        שונות

E     במסגרת המגמה מתקיימים סיורים ומפגשים עם יוצר.

E     מעורבות בפעילויות ומבצעים חברתיים במוסד: תלמידי המגמה משתלבים באירועי התרבות של בית הספר על ידי הכנת קטעים לאירוע, תיעוד אירועים, ליווי המשלחות לפולין, ועוד.

 

חזור לדף מגמת תקשורת