logo   logo
כניסה למערכת

תלמידי כיתות ט', תש"ע,  הכינו עבודות חקר בפיזיקה
בהנחיית רכזת הפיזיקה ורה סופרפיין
ומנהלת הספריה גלינה פילר.

העבודות הוצגו בסוף השנה בערב מיוחד,
בהשתתפות ההורים.

התמונות צולמו במהלך השנה.