logo   logo
כניסה למערכת


תמונות: אורית סוקר, רני בן-נחום

סוזי מרגלית, ילידת וינה, אוסטריה, ניצולת שואה, חברת קיבוץ עין-דור, מספרת לשכבת י"א את סיפור הנצלותה.

אברהם פורת קורא את המכתב ששלח לבנו אשר יצא השנה למסע לפולין.

אריה פינסקר, העד שמלווה את משלחות "עמקים-תבור" מזה כמה שנים, חולק מחוויותיו מהמסע, ומספר על הספר אותו הוא כותב בימים אלה.

דבר המנהל, דודו גורן

חניכי שכבת י"ב, מחזור י"ג, מובילים ומנחים את הטקס, המתבסס ברובו על עדויותיהם וחוויותיהם מהמסע לפולין

"אל-נא תאמר הנה דרכי האחרונה":
בני שכבת י"ב שרים את "שיר הפרטיזנים"