logo   logo
כניסה למערכת

 

 

תכנית הלימודים ברמת 4-5 יח"ל, החל משנה"ל תש"ע

 

 

בתכנית הלימודים באנגלית של 4 ו 5 יח"ל לבגרות חלו שינויים שייושמו החל משנת הלימודים תש"ע.

 

 

 

המבחן ללומדים בהקבצה של 4 ו 5 יח"ל, מורכב מ-4 חלקים: שלושה מבחנים בכתב ומבחן נוסף בע"פ.  התלמידים ייגשו לבחינה הראשונה בסוף כיתה י"א, וישלימו את ההיבחנות ב י"ב.

 

 

 

החידוש הוא בכך שחלק אחד מתוך שלושת החלקים בכתב הופך להיות פרק ספרותי, בהתאם לתוכנית של משרד החינוך שנקראת HOTS, Higher-Order Thinking Skills  (מיומנויות חשיבה מסדר גבוה).

 

 

 

על פי התכנית יש ללמוד יצירות ספרותיות, שבאמצעותן יילמדו מיומנויות ניתוח וחשיבה ביקורתית ברמה גבוה.  מיומנויות אלו יעזרו לתלמידים להתמודד גם עם טקסטים לא ספרותיים.

 

 

 

חלק זה מורכב מאוסף של עבודות-תלקיט (פורטפוליו) – שהתלמיד יעשה במשך שלוש שנים, מכיתה י' עד כיתה י"ב.  ל 4 יחידות החלק הספרותי יהיה שאלון D , ל 5 יחידות החלק הספרותי יהיה שאלון F.

 

 

 

חשוב לדעת:

 

E           ללא התלקיט לא יהיה התלמיד זכאי לבגרות באנגלית.

 

E           התלקיט מחליף בחינת בגרות חיצונית, ולכן כל תלמיד חייב לשמור על כל העבודות שלו במשך שלוש שנים (יש ציונים על כל יחידה שנלמדת בכיתה). 

 

E           על תלקיט זה אותו יגיש התלמיד בסוף כיתה י"ב, יקבל התלמיד ציון סופי מן המורה המלמד אותו.  ציון זה הוא 100% של הציון בשאלון זה של הבגרות.

 

E           אין מועדי ב' ואין מועדי חורף לשאלוני D או F.

 

E           בכל שנה יהיה התלמיד חייב להגיש מספר עבודות  מסוים. לא ניתן להשלים עבודות של שנה קודמת!!!!

 

 

חזור לדף מקצוע האנגלית