logo   logo
כניסה למערכת

כדי לפשט את השימוש במצגות הן הומרו לשיקופיות. לשם כך בוטלו אפקטי ההנפשה והקול.
לצפייה בשיקופיות כסדרן התחילו תמיד בפינה הימנית למעלה.

כל הזכויות למצגות שמורות ליוצריהן.

עבודה נעימה!

מצגות המיועדות ללומדים לקראת שלב א' של הבחינה (כיתה י')

מצגות המיועדות ללומדים לקראת שלב ב' של הבחינה (כיתות י"א-י"ב)