logo   logo
כניסה למערכת

תכנית הלימודים בלשון, הבנה והבעה בחטיבת הביניים

 

כיתה ז

2 ש"ש לשון, הבנה והבעה  + 2 שעות במסגרת תכנית "שלהבת" להטמעת מיומנוית הלשון במקצועות רבי־המלל.

·         לשון:  נגיעה ראשונית בתחומי הלשון השונים שיילמדו לעומק בהמשך:

?    מהי לשון:  הלשון בחיינו, הלשון כמערכת, לשון דבורה וכתובה.

?    אוצר המילים:  רובדי הלשון, מילים בהקשר, מילים במילון, יחסי משמעות

?    מערכת הצורות:  מבנה המילה, גזירה של מילים, נטייה של מילים

·         הבנה והבעה:

?    תעודת הזהות של הטקסט (מוען, נמען, במה, הקשר) ופעילויות טרום קריאה

?    מקריאה לכתיבה:  קישוריות, כתיבת תשובה ומציאת הנושא הנדון בטקסט

?    כתיבת סיכום

 

כיתה ח

3 ש"ש – בסוף השנה מתקיים מבחן המיצ"ב והפעילויות במהלך השנה מותאמות לדרישותיו – הןבתכנים והן בדרכי התשאול.

·         לשון:  

?    הפועל:  מאפיינים, הבניינים, משמעות הבניינים

?    שם העצם:  מאפיינים, המשקלים, משמעויות המשקלים

?    חלקי הדיבר:  המאפיינים השונים של קבוצות חלקי הדיבר

·         הבנה והבעה:

?    היכרות עם סוגים שונים של טקסטים: טיעון, מידע, טקסט שימושי

?    היכרות עם דרכי התשאול השונות בזיקה לטקסטים הנ"ל

?    כתיבת טקסט עמדה קצר

 

כיתה ט

3 ש"ש – בשנה זו מתחילה הלמידה המסודרת לקראת בחינת הבגרות בשאלון א,  המתקיימת בסוף כיתה י'. בכיתה י' עוסקים בנושאים שנלמדים בכיתה ט' במסגרת תרגול בלבד.

·         לשון:

?    מערכת הצורות:  העמקת מושגים שנלמדו על הפועל ושם העצם, היכרות עם שורשים מרובעים, בניינם דגושים, שמות פעולה; הכרת דרכי היצירה השונות של שם העצם (בסיס + מוספית גזירה, הלחם בסיסים, נוטריקון, שאילת מילים)

?    תחביר:  מאפייני המשפט, יסודות המשפט, משלימי המשפט

?    אוצר המילים והמשמעים:  העשרת אוצר המילים ומושגים בסמנטיקה:  נרדפות, ניגודים, היכללות, שדה סמנטי

·         הבנה והבעה: 

?    מבנה הפסקה, סוגי פסקאות, רעיון מרכזי, קישוריות, לכידות

?    מהפסקה לטקסט השלם, אמצעים רטוריים ותפקידם בטקסט, שאלות הבנה והבעה

 

בחזרה לדף הלשון