logo   logo
כניסה למערכת

תכנית הלימודים בלשון, הבנה והבעה לחטיבה העליונה,

2 יח"ל

 

כיתה י'

3 ש"ש. בסיומה של שנה זו ייבחנו התלמידים בשאלון א' בלשון, שערכו יחידת לימוד אחת, הכוללת את חומר הלימודים מכיתה ט' ומכיתה י, וערכו בציון הבגרות הסופי הוא 40%.

 

?  מערכת הצורות:  חזרה והרחבה על הפועל והשם בגזרת החסרים, שם המספר ומילות היחס

 

?  תחביר:  סוגי משפטים, המרות – דיבור ישיר ודיבור עקיף, פעיל – סביל

 

?  אוצר המילים והמשמעים:  המילון – סימנים ומושגים, השוואה בין מילונים, פוליסמיה והומונימיה, צירופי מילים, שאלות על נרדפות, ניגודים, שדה סמנטי והיכללות בהקשר לטקסט

 

?  הבנה והבעה:  שאלות הבנה על מטרת הטקסט, תכניו, מבנהו והאמצעים הרטוריים המשרתים אותו; כתיבת סיכום בורר וסיכום באמצעות סוגות כתיבה אחרות; קריאת טקסט חזותי והמללתו

 

כיתה יא' או יב' (מב"ר)   

3 ש"ש או 6 ש"ש (מב"ר). בסיומה של שנה זו ייבחנו התלמידים בשאלון ב', שערכו יחידת לימוד אחת, וערכו בציון הבגרות הסופי במקצוע הוא 60%.

 

במסגרת מיזם מיוחד בהבנה ובהבעה בהערכה חלופית, 50% מציון הבחינה בשאלון ב' יינתנו על ידי מורה־הכתה על תהליך הכנת תלקיט עבודות בהבנה והבעה וכתיבת חיבור טיעון במסגרתו.

 

G      מערכת הצורות:  כל הגזרות:  שלמים, חסרים, נחים (פי"ו, עי"ו, נל"י/ה, נל"א) וכפולים בפועל ובשם העצם, דיוקי הגיה.

 

G      תחביר:  משפט שמני, חלקים בלתי־תלויים במשפט, מבנים של משפטים:  ייחוד, כולל וסתמי, סוגי פסוקיות במשפט המורכב, המרות מסוג משפט אחד למשנהו, דו־משמעות תחבירית, תקינות תחבירית.

 

G      הבנה והבעה:  התמקדות בהכרת טקסט טיעון דו־צדי ששיאה בכתיבת חיבור מסוג זה, על נושא שייבחר על ידי התלמיד מתוך מגוון נושאים שיוצעו לו.

בחזרה לדף הלשון