logo   logo
כניסה למערכת

 

 

 

1.  כיבוד הזולת

על התלמיד לנהוג בכבוד במוריו, בחבריו ובסובבים אותו.

  

2.  קבלת מרות

על התלמיד להישמע להוראות הצוות החינוכי.

  

3.  נוכחות

על התלמיד להימצא בתחום בית הספר לאורך כל יום הלימודים.

הנוכחות בבית הספר  מחייבת שמירה על קוד הלבוש הבית-ספרי.

על  התלמיד  חלה חובת נוכחות בכל השיעורים, מתחילת השיעור ועד סיומו.

 

4. כללי התנהגות בשיעור 

על  התלמיד לשבת במקומו כפי שנקבע ע"י המורה.

התלמיד ישתתף בשיחה ובדיון בשיעור רק ברשות המורה, ובאופן מכובד ומכבד.

התלמיד יביא לשיעור את הציוד הנדרש.

התלמיד יצא מהכיתה רק ברשותו  של המורה.

התלמיד יבצע את המטלות  הניתנות  בזמן  השיעור.

אין לאכול בזמן השיעור, למעט שתיית מים  מבקבוק  אישי.

בזמן שיעור הטלפון הסלולרי יהיה כבוי וימצא בתיקו של  התלמיד.

שימוש באמצעים טכנולוגיים אישיים בזמן שיעור יעשה באישורו של המורה בלבד.

  

5. שמירה על  הסביבה

יש  להקפיד  על  סביבה  לימודית  נקיה ומסודרת  בבית  הספר. 

יש לשמור על רכוש בית הספר.

על  תורן  הכתה להקפיד  על חובת התורנות, בהתאם להנחיות  הצוות  החינוכי.

  

6. כניסת רכבים לשטח בית ספר

אין להיכנס לשטח בית הספר ברכב  ממונע  מכל סוג שהוא.

  

7. השתתפות  והתנהגות  בטקסים ובפעילות בית ספרית

השתתפות בטקסים, טיולים ובפעילות בית ספרית היא חלק מתוכנית החובה

של בית הספר. 

  

8. איסור אחזקת חפצים מסוכנים

אין  להכניס לשטח בית הספר  חפצים מסוכנים מכל סוג שהוא.

 

9. אלימות

אלימות פיזית או מילולית אסורה בהחלט. כל מקרה של אלימות יטופל  בהתאם

להנחיות  חוזר מנכ"ל  משרד  החינוך.

  

10. עישון צריכת סמים ואלכוהול

עישון  או  צריכת סמים ואלכוהול  אסורים בהחלט בתחומי בית הספר ומחוצה

לו  ויטופלו בהתאם  להנחיות בחוזר מנכ"ל משרד  החינוך.

  

11. עבירות מין

עבירות  מין  יטופלו על  פי  ההנחיות  בחוזר מנכ"ל  משרד החינוך. 

 

 

 

     במקרה של הפרת אחד מסעיפי התקנון  התגובה המשמעתית  תקבע

     ע"י הצוות  החינוכי  בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.