logo   logo
כניסה למערכת

 

 

תוכנית הלימודים בגיאוגרפיה ופיתוח הסביבה

לחטיבת הביניים

 

כיתה ז'  

 

E      מיומנויות המפה והאטלס

חזרה והקנייה של חומר שנלמד בעבר: הכרות עם מפת העולם, סוגי מפות, איתור מקומות באטלס, רוחות השמיים, גובה מוחלט וגובה יחסי, קווי אורך וקווי רוחב, קנה מידה ומדידת מרחקים.

 

E      גיאוגרפיה פיזית- מסע במרחבי כדור הארץ

א. מבנה כדור הארץ.

ב. תנועת הלוחות.

ג. רעידות אדמה וגעשיות.

 

 

כיתה ח'  

 

E      אנשים במרחב - גיאוגרפיה של האדם

-         תפרוסת אוכלוסייה, אזורים דלילי אוכלוסין: יערות הגשם מדבריות ועוד ומנגד אזורים צפופי  אוכלוסין.

-         גידול אוכלוסיית העולם - מאפיינים תופעות ותהליכים.

-         פירמידת הגילים -  ניתוח ומיון למדינות מפותחות / מתפתחות.

-         הגירה - סוגי הגירה: פנימית, חיצונית, מרצון, בכפייה. גורמי הגירה  אז והיום, בעיות.

 

 

כיתה ט'  

 

E      ישראל, האדם והמרחב:

הגיאוגרפיה הפיזית והאנושית של ישראל

-         הכרות עם מפות ישראל השונות.

-         גבולות ישראל- סוגי גבולות, המקורות ההיסטוריים של גבולות ישראל וגבולות ואירועים ומושגים נבחרים בגבולות ישראל.

-         אוכלוסיית ישראל- מי ומי באוכלוסיית ישראל, ריבוי טבעי ופירמידות גילים.

-         כלכלת ישראל- תעשיה, חקלאות ושירותים.

-         איכות הסביבה בישראל- גורמים, בעיות, השלכות ומניעה.

-         המבנה הפיזי של ישראל- הגיאולוגיה של ישראל ואזורים טבעיים בישראל.

-         אקלים - הגורמים המשפיעים על האקלים וסוגי האקלים בישראל.

-         המים -  מקורות טבעיים ומלאכותיים, בעיות המים, אגנים בינלאומיים ועוד.