logo   logo
כניסה למערכת

 

תכנית הלימודים במגמת גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה

כיתות י'-י"ב, 5 יח"ל

 

תלמידי מגמת הגיאוגרפיה ופיתוח הסביבה לומדים לקראת בחינת הבגרות בהיקף של  5  יח"ל. 

 

במסלול זה שלוש בחינות בגרות : בחינה אחת בכיתה י"א, המקנה  2 יח"ל.

שתי בחינות נוספות בכיתה י"ב, המקנות יחדיו 3 יח"ל.

 

התכנית מתחלקת לתכנית הליבה, שהיא חובה, ולתחום התמחות אחד לבחירה.

 

 

תכנית הליבה: 3  יחידות חובה

 

E           גיאוגרפיה של ארץ ישראל והמזה"ת – 2 יחידות

1.      גיאוגרפיה של ארץ ישראל

א.      מיקומה של ארץ ישראל במרחב- ייחוד נופי ואקלימי והשפעתו על האדם.

ב.      התווית גבולות מדינת ישראל – גורמים ותהליכים.

ג.       תמורות באוכלוסיית ישראל, בתפרוסת ובמפת ההתיישבות.

ד.      תמורות בכלכלת ישראל.

ה.     משאבים ותשתיות- היצע מוגבל וביקוש גדל.

ו.        איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא בישראל.

 

2.      גיאוגרפיה של המזרח התיכון

א.      גבולות ותחומים במזה"ת.

ב.      קשרי גומלין טבע-אדם כמעצבי המרחב במזה"ת.

ג.       אוכלוסייה ויישובים במזה"ת- מאפיינים ותמורות.

ד.      הכלכלה במזה"ת: בין עולם מתפתח לבין עולם מפותח.

ה.     תהליכים גיאופוליטיים במזה"ת- עימותים הסכמים ושיתוף פעולה.

ו.        מאפיינים עיקריים של המדינות הגובלות עם ישראל.

 

E           נתי"ב - ניתוח תופעות ייחודיות במרחב – יחידה אחת

א.      מיפוי המרחב והצגתו.

ב.      התמודדות האדם במרחב הפיזי המשתנה.

ג.       אוכלוסיות במרחב העולמי.

ד.      המרחב העירוני והכפרי.

ה.     מרחב הפעילות הכלכלית.

ו.        פיתוח בר קיימא במבט גלובאלי.

 תלמידי "עמקים- תבור" נבחנים בבחינת הבגרות המתוקשבת ביחידת הנתי"ב.

 

 

תחומי התמחות: תחום אחד לבחירה

E           כדור הארץ והסביבה.

E           הפיתוח והתכנון המרחבי - שונות יישובית וכלכלית.

E       גיאוגרפיה חברתית-תרבותית – התחום אותו בחרנו ללמד ב"עמקים-תבור", והוא כולל את הפרקים הבאים:

1.        אוכלוסייה בשינוי- תהליכים דמוגרפיים- גידול דמוגרפי והגירה.

2.        גיאוגרפיה של נחשלות ומצוקה- עולם שלישי, מאפיינים, בעיות והתמודדות.

3.        האדם והחברה במרחב הכפרי והמרחב העירוני- ערים ועיור.

4.        אדם ומקום- גבולות ותחומים.

5.        תרבות מעצבת מרחב בעידן הגלובאלי- גלובליזציה והשפעותיה.

 

 

עבודת חקר

ניתן להמיר יחידת בחירה אחת בעבודת חקר בהיקף של 1 יח"ל – גיאוטופ, עירוטופ וכדומה.

 

עבודת החקר, בצרוף של שאלון יחידה אחת בתחום התמחות אחד, יהוו סה"כ 2 יח"ל המשלימות את יחידות החובה ל - 5  יח"ל.