logo   logo
כניסה למערכת

 

תכנית הלימודים במקצוע האנגלית

 

לחטיבת הביניים

 

 

›          כיתות ז'

 

ü   אנו מתחילים בחזרה על החומר שנלמד בכיתות ה', ו': שני זמני ההווה, עבר פשוט ועתיד.

 

ü   הרחבת אוצר המילים, שימוש במילון ופיתוח עצמאות בהתמודדות עם קטעי הבנת הנקרא.

 

ü   כתיבה מרמת המשפט, הפסקה ועד לחיבור של כמה פסקות בהתאם לרמת הכיתה. 

 

ü   אנו מתרגלים הבנת הנשמע לפי הקלטות של ספרי הלימוד או חומר מגוון אחר: סרטים, משימות האזנה לתכניות טלביזיה או הקשבה להקראת המורה. 

 

ü   אנו מספקים הזדמנויות מגוונות ורבות לדבר באנגלית: הקראה בקול, כתיבה לשם דיבור, תשובות לשאלות הנשאלות על ידי המורה ודיון חופשי. 

 

ü   לאורך כל הדרך אנו משתדלים להעצים את אוצר המילים ולהעלות את מדרג הדיבור.

 

ü   לכל רמה יש ספר לימוד  ודפי עבודה מתאימים בנוסף לתרגילים בלשון ובהבנת הנקרא.

 

ü   כל תלמיד חייב להביא מילון עברית-אנגלית / אנגלית-עברית לכל שיעור אנגלית.  יש מילונים למכירה (יד שניה) בספרית בית ספר שלנו למעוניינים – כל הקודם זוכה.

 

ü   אנו קוראים סיפורים, משלים ושירים בהתאם לרמה.

 

›          כיתות ח'

 

ü   רמת האנגלית בכל התחומים עולה: מבנים תחביריים חדשים, עבר וסביל, חלקי דיבר, מילות קישור, ביטויים אדיומטיים ומילות שיעבוד, כל זאת במטרה לשפר את רמת הכתיבה והדיבור.

 

ü   בכיתה ח' גם מתכוננים לבחינת המייצב באנגלית שנערכת באביב.

 

›          כיתות ט'

 

ü   לומדים את זמני הפרפקט, משפטי תנאי ודיבור מדווח. 

 

ü   כמות הכתיבה עולה בכל הרמות,  מהודעות או פתקים לתיאורים, הבעת דעה, מכתבים ודיווחים וכתיבה יצירתית.

 

     בסוף ט' מכוונים את התלמידים למסלול הבגרות האופטימאלי בשבילם.